Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata
 

 

ZASADY RECENZOWANIA

1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcje „Przeglądu Europejskiego”. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna. Dokonywane również niezbędne poprawki redakcyjne.

2. Zaakceptowane przez Redakcje teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.

3. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (Uniwersytet Warszawski). Formularz recenzji dostępny jest na stronie pisma. Tekst w języku obcym recenzowany jest przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.

4. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości.

5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów.

6. Recenzja ma formę pisemną (formularz dostępny na stronie) a zakończona jest jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do druku lub jego odrzucenia. Noty recenzyjne przechowywane w redakcji i nie przekazywane autorom. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z ich treścią.

7. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów jest on przyjęty do druku i podlega korekcie językowej i statystycznej. Tekst artykułu po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.

8. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.

9. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

 

 

 
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions