Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata
 

 

ZASADY RECENZOWANIA

  1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez kolegium redakcyjne „Przeglądu Europejskiego”. Na tym etapie oceniana jest zgodność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna.

  2. Zaakceptowane teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje kolegium redakcyjne spośród osób posiadających dorobek naukowy w odpowiedniej dziedzinie.

  3. Każdy z artykułów ocenia dwoje niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Formularz recenzji dostępny jest na stronie pisma.

  4. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind review, tzn. recenzenci nie znają tożsamości autorów, a autorzy – recenzentów.

  5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów. Co najmniej połowę osób oceniających publikacje stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.

  6. Recenzja ma formę pisemną, a zakończona jest jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do druku lub jego odrzucenia. Noty recenzyjne przechowywane są przez kolegium redakcyjne. Redakcja zapewnia autorom możliwość zapoznania się z ich treścią.

  7. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwoje recenzentów jest on przyjęty do druku i podlega dalszym pracom redakcyjnym. Tekst artykułu po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.

  8. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji, o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje kolegium redakcyjne.

  9. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

 

 
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions