Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata

 

TEKSTY PRZYJMOWANE DO DRUKU W „PRZEGLĄDZIE EUROPEJSKIM” MUSZĄ SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA I WYMOGI ORAZ BYĆ ZGODNE Z ZASADAMI REDAKCYJNYMI CZASOPISMA.

 

 

KRYTERIA WSTĘPNE:

 • zgodność podjętej tematyki z profilem pisma;
   
 • wartość merytoryczna;
   
 • właściwa struktura tekstu;
   
 • w przypadku artykułu: jasne sformułowanie hipotezy lub pytania badawczego, omówienie założeń metodologicznych, trafny dobór literatury przywoływanej;
   
 • poprawność stylistyczna i językowa;
   
 • spełnienie wymogów formalnych i zgodność z zasadami redakcyjnymi (zob. niżej);

 

 

ZASADY REDAKCYJNE:

1. Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazw/y, a w nawiasie skrót, którym posługujemy się w dalszej części tekstu.

2. Cytaty: w tekście wyodrębniamy cudzysłowami; cytaty wewnątrz cytatu zaznaczamy cudzysłowem niemieckim » «; ingerencje autora zaznaczamy w nawiasie kwadratowym.

3. Ilustracje, tabele i schematy powinny być numerowane i opatrzone tytułem. Należy wskazać źródło.

4. Zwroty obcojęzyczne wyróżniamy w tekście kursywą.

5. W tekstach przesyłanych do publikacji w „Przeglądzie Europejskim” stosować należy tzw. harwardzki system odwołań do literatury, szczegółowe informacje:

ODWOŁANIA DO LITERATURY

 

 

WYMOGI FORMALNE:

1. W kwartalniku publikowane artykuły o objętości od połowy do jednego arkusza wydawniczego (około 20 000–40 000 znaków ze spacjami i bibliografią). Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego.


2. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres mailowy redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx


3. Ilustracje i elementy graficzne wykorzystane w tekście należy przesłać do redakcji w odrębnym pliku, w formacie JPG i jakości odpowiedniej do druku.
 

4. Tekst artykułu powinien być sformatowany następująco:

 • tytuł artykułu w języku tekstu
 • autorzy, wymienieni w kolejnych wierszach, krótka afiliacja po przecinku
 • numer ORCID każdego z autorów - jeżeli nie posiadają Państwo numeru ORCID, zachęcamy do pozyskania go poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://orcid.org/register
 • streszczenie artykułu w języku tekstu (do 900 znaków) – streszczenie nie powinno być wprowadzeniem do artykułu, ale zawierać informacje o problemie badawczym, zastosowanych metodach i wnioskach
 • słowa kluczowe w języku tekstu (maksymalnie 7)
 • tytuł artykułu w języku angielskim (w przypadku tekstów w języku angielskim: tytuł artykułu w języku polskim)
 • streszczenie w języku angielskim (w przypadku tekstów w języku angielskim: streszczenie w języku polskim)
 • słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku tekstów w języku angielskim: słowa kluczowe w języku polskim)
 • główny tekst artykułu (uwaga: bez rozpoczynającego śródtytułu typu „Wprowadzenie”), czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, bez odstępu między akapitami, justowanie, wcięcie pierwszego wiersza 1,25, marginesy 2,5
 • maksymalnie dwa poziomy śródtytułów: śródtytuł pierwszego poziomu – pogrubiony, wyśrodkowany; śródtytuł drugiego poziomu – pogrubiony, wyrównanie do lewej
 • notka biograficzna (do 500 znaków) po polsku i po angielsku, zawierająca stopień/tytuł naukowy, aktualną afiliację, opis zainteresowań naukowych oraz adres e-mail
 • bibliografia, sformatowana tak jak tekst (zamiast wcięcia: wysunięcie pierwszego wiersza 1,25), sortowana alfabetycznie, bez podziału na typu źródeł, sporządzona według wskazówek zamieszonych powyżej (plik „Odwołania do literatury”)
 • niezależnie od języka głównego tekstu, bibliografia musi być w całości zapisana alfabetem łacińskim – w przypadku języków zapisywanych innymi alfabetami należy użyć transkrypcji odpowiedniej dla tekstu artykułu – przykład. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych prosimy o kontakt z redakcją.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Maszynopis przesłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu opublikował go przed nadesłaniem do „Przeglądu Europejskiego”, musi opatrzyć tekst stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

2. Wszystkie teksty pozytywnie ocenione przez Redakcję podlegają recenzji wydawniczej na zasadach obowiązujących czasopisma naukowe. Szczegółowy opis procedury recenzowania tekstów dostępny jest w zakładce Zasady recenzowania.

4. Redakcja przekazuje Autorowi informacje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów. Po opracowaniu redakcyjnym tekst jest przesyłany na podany przez autora adres poczty elektronicznej do zatwierdzenia. Brak odpowiedzi we wskazanym przez Redakcje terminie jest traktowany jako akceptacja zmian redakcyjnych.

6. Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Przeglądzie Europejskim”, jeśli nie były wcześniej zamówione.

7. Artykuły publikowane w czasopiśmie sprawdzane pod względem oryginalności dzieła. Wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez Redakcję ujawniane, a informacje o nich przekazywane instytucjom zatrudniającym Autora i towarzystwom naukowym.

TEKSTY NADESŁANE DO REDAKCJI OSTATECZNĄ WERSJĄ ARTYKUŁU.

 

 
Szukaj na stronach

Oświadczenie o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich oraz publikacje tekstu w wersji papierowej czasopisma i w wersji elektronicznej

PDF

WORD

PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions